எப்படியெல்லாம் பிட்டை போடுறாங்கய்யா! +18

எச்சரிக்கை:சில வார்த்தைகள் உங்களுக்கு அசெளகரியத்தை ஏற்படுத்தலாம்


மெஸஞ்சர் பக்கம் போய் பல நாளாச்சு, பெங்களூர் போயிருந்தப்ப கிடைச்ச கொஞ்ச நேர இடைவெளியில் ஒரு ப்ரெள்சிங் செண்டர் போய் உட்கார்ந்தேன்! லாகின் பண்ணி சென்னை ரூமுக்கு போனா ஒரு டோமரு பிங் பண்ணுச்சு! எங்கேயோ ஆரம்பிச்சு கதை வேற எங்கேயோ போச்சு! பெரும்பாலும் சாட்டில் பெண் பெயரில் வருபவர்கள் 99% பெண்கள் அல்ல, இத்தனைக்கும் என் ஐடி பெண் பெயரும் அல்ல, ஆனா சொன்னதும் நம்பிட்டான், இதில் சில விசயங்கள் உண்மையா, பொய்யா என குழப்பமாக இருப்பதால் அப்படியே பதிவிடுகிறேன், தெரிந்தால் சொல்லுங்க!


make_up_man: Pedicure, Manicure , facial , fat reducing, hip shaping massage, leg shaping, secret hair removing.for womens
mcxarun: where?
make_up_man: chennai
mcxarun: i am in baglore
make_up_man: ur als
make_up_man: fine age ...
mcxarun: 28
make_up_man: good nice
make_up_man: married?
mcxarun: any idea about dantruf
mcxarun: yes
make_up_man: ya sure ya... are u male / f
mcxarun: female
make_up_man: ok fine ya ... childrens?
mcxarun: 1 daughter
make_up_man: hmmm fine this problem is new ...? after child or alredy had
mcxarun: past 30 years
mcxarun: after child
make_up_man: hmmm if u dont mind do u have nay foto of ur hair
mcxarun: not now
mcxarun: i didn't take
mcxarun: i use alcear shampoo
make_up_man: hmm fine .... is ur hair dry / wet / oil
make_up_man: chech ur head skin is dry ? or some wt oily before apply oil
make_up_man: do u having any harmon problem?
make_up_man: past 30 yrs
mcxarun: no
mcxarun: oil skin
make_up_man: ok fine may i know some personal some wt deeply
mcxarun: what?
make_up_man: do u have any dipressed mind...
mcxarun: not like that
make_up_man: are tensed type
mcxarun: but some times i got angry
make_up_man: ok dandruf are difrunt type ... alergy type, or phycological problem
mcxarun: may be alergy
make_up_man: can i ask some personal question
mcxarun: i was in tamilnadu 4 years before
make_up_man: oh
make_up_man: ok
mcxarun: when i came to banglore
mcxarun: its started
make_up_man: hmmm
make_up_man: hmmm fine madam ... ur name pls
mcxarun: aruna
make_up_man: nice name... bt before i want to know some extra personal if u alow to ask
mcxarun: go ahead
make_up_man: height and weight pls
mcxarun: 5.4
mcxarun: about 60/65
mcxarun: not clear
make_up_man: hmm u looks slim or some wt stout or...
mcxarun: normal
mcxarun: not so fat
make_up_man: ok then fine ...
make_up_man: in chennai do u had child or after blore
mcxarun: in banlore
make_up_man: so after children ... hmmm, after children do u chenge ur food habit ...
mcxarun: not to seems to be
mcxarun: but in banglore we go often hotels
make_up_man: ok fine ... after children do u change ur sexual activites with ur hubby til date
mcxarun: nothing change
make_up_man: i mean weekly 4 time to 2 time or/ 2 to 4 times
mcxarun: 2/3
mcxarun: is this important for dantruf?
make_up_man: yes ya coz it may affect ur phycology
make_up_man: this caution hair loss /dantruf etec
make_up_man: etc
make_up_man: so that i asked clearly
mcxarun: ok
make_up_man: how do u feel about ur bathing water
make_up_man: salty? or normal
mcxarun: little salty
mcxarun: its bore water
make_up_man: in chennai?
mcxarun: there also
make_up_man: where are u in blore
mcxarun: but in chennai i used to wash my head weekly once
mcxarun: here lots of dust
mcxarun: so need to wash 2 days once
make_up_man: oh
make_up_man: hmmm ok why dust coming ... can u cantrol that ?
mcxarun: banglore city like that
mcxarun: we can't do anything
make_up_man: oh ... fine ... are u working ?
mcxarun: not now
make_up_man: before u were in software right?
mcxarun: yes
make_up_man: ok fine wt technology ya?
mcxarun: not directly software
make_up_man: oh
mcxarun: but working in software company as buisness promoter
mcxarun: thorugh phone
make_up_man: hmmm so u have sweet voice...
mcxarun: maybe
mcxarun: i don't feel that
make_up_man: hmmmm vrey comm
make_up_man: not boasting
make_up_man: nice perosn u r
mcxarun: thanks
make_up_man: dont use shampoo for dandruf
mcxarun: then?
make_up_man: coz if u use u have to use continously
make_up_man: and this may loss ur hair
make_up_man: so use chikakai powder
make_up_man: coz this is simple dust dandruf
mcxarun: o
mcxarun: which product is better
make_up_man: better if u have nay lesure time at home
make_up_man: ?
mcxarun: ya i have
make_up_man: perpare urself no prduct is geniune, meera is some wt less chemical...
mcxarun: ohh
make_up_man: use shampoo monthy onece or twise
mcxarun: ok
mcxarun: is this for skin also
make_up_man: do u have long hair
mcxarun: because i have oily skin
mcxarun: not so long
make_up_man: hmmm ya chikakai is good for all skin...
mcxarun: ok
make_up_man: another thing it wont creat side effect...
make_up_man: do u want more soft skin
mcxarun: i didn;t use that before
mcxarun: yes i want soft skin
make_up_man: ok fine do u do waxing ?
mcxarun: no
make_up_man: thats fine or hair removing cream?
mcxarun: no i didn't use that
make_up_man: then very simple normaly ur body having less hair am i right....
mcxarun: yes
make_up_man: then my guess is u r 100% female..
make_up_man: exept some area
mcxarun: maybe
mcxarun: i don't know what to say
make_up_man: hmmm tell wt u think in ur mind ... i am a open book
mcxarun: nothing
mcxarun: i just asking about beaut tips
make_up_man: i would like to say one thing..
make_up_man: can i say
mcxarun: sure
make_up_man: beauti comes by internal activitice not by exteranal cream are u agree this one
mcxarun: yes
mcxarun: but why peoples using cream
make_up_man: these kind of cream will help 0.01% only pa... supose your not sleeping properly ... none of cream will not help to give the rubber band skin
mcxarun: yes u r correct
make_up_man: same thing u have to keep your body minarals properly...
mcxarun: mmm
make_up_man: how can i say... if u dont mind can i say some example ...
mcxarun: tell
make_up_man: if u are doing intercourse with ur hubby ... vitamin c loss is more ... if u loss vitamin c your skin wil not get proper wet ness
mcxarun: ohh
make_up_man: you can check yourself
mcxarun: this is new information
mcxarun: strang one
make_up_man: no its proven thing ya ... ithing 1984 californiya univercity
mcxarun: ohh
mcxarun: whats the solution?
make_up_man: can i say one deep information
mcxarun: tell
make_up_man: in peak level u will get one liquid from vagina u know
mcxarun: ya i feels that
make_up_man: that has 90.3% vitamin c
mcxarun: ohh
make_up_man: solution is simple take one orange after sex.... its very simpel but followers are less
make_up_man: or simple oh simpel lemon juice
mcxarun: very very useful thing u give
mcxarun: thank u very much
make_up_man: may be
make_up_man: can i say one very very use full tip
mcxarun: please
make_up_man: do u wear jeans/ saree
mcxarun: saree and suti only
make_up_man: coz some wt u have belly right
mcxarun: little
make_up_man: hmmm belly may come diffrent resaon ... you can reduce ur belly with enjoy manner
mcxarun: how?
make_up_man: if u dont mind can i ask some quest ?
mcxarun: ask
make_up_man: intercourse duration time
mcxarun: about 10 minitus
make_up_man: i think its very short ... its ok he while doing wt u do same time ... idle or any action
mcxarun: nothing
mcxarun: i feel little shy
make_up_man: nothing to shy pa...
make_up_man: think i m ur Dr.
make_up_man: ok
mcxarun: mm
make_up_man: that time you have move ur hip for her action ... if u do that you will reduce 40% hip fat ya
mcxarun: ohh
mcxarun: but its difficult na
mcxarun: how its possible
make_up_man: 5min he shold be top ... after 5 min u should be in top
mcxarun: ohh
make_up_man: simple pa... wts ur peak level time pa
mcxarun: about 6 minitus
make_up_man: oh bt i cant accept ..
mcxarun: not sure
mcxarun: i didn't note that before
make_up_man: girls minimum peak time is 10 to 20 mins
mcxarun: maybe
make_up_man: if u not in mood it will take 20 min aps
make_up_man: pax
make_up_man: aproxmatly 20min
mcxarun: i did not be notice that
make_up_man: hmmm some girls like u only pa... without mood they accept the intercource ... while he got peak that time girls get started mood
make_up_man: time missmatch
mcxarun: i thought its for me only
make_up_man: no no its mostly 60% gals pa
mcxarun: ohh
make_up_man: coz hubby not avare of girls phycology and like and dislike
mcxarun: maybe
make_up_man: u konw gils physcology is depence opon the menses time
mcxarun: yes
make_up_man: fisrt 15 days they are cool and like funny
mcxarun: more or less 20 days
make_up_man: secon 15 they will get anger if they naot satisfided
make_up_man: oh ok thenku iwill correct
make_up_man: it
mcxarun: peak week more tension will come
mcxarun: and also stomuch pain
make_up_man: hmmm yes
mcxarun: head ache also
make_up_man: hmmm
make_up_man: yes
make_up_man: guys like me .... no issue .... if some one not have enough konledge to handle the angels
make_up_man: it will create problems
mcxarun: mmm
make_up_man: gals are very very shy type u know
mcxarun: yes
mcxarun: i can't say such a things directly
make_up_man: common ya tell me ... i am ur good friens hmmm ok va
mcxarun: ok
make_up_man: hmmm shaer ur dislike through it out from ur mind tell me pls
make_up_man: share
mcxarun: i am not feel now anything
make_up_man: hmmm
mcxarun: and now i thinking about hair only
mcxarun: no idea now
mcxarun: better u ask
make_up_man: ok wt u not feel good mind or health
mcxarun: abt health only
mcxarun: mind is ok
make_up_man: ok ... according hair problem... right?
mcxarun: thats also
make_up_man: for this reason u not interested in intercouse
make_up_man: ?
mcxarun: not like that
mcxarun: for that reason, i am shy to go anywhere outside
make_up_man: oh .... ok ok ... dandruf is very common u knw... even i too have mild dandruf..
mcxarun: ya some of frinds also having
make_up_man: can i ask one ... do u lost more hair
mcxarun: but they never care abt that
make_up_man: hmmm me too never care coz for this reason i never worry da
make_up_man: do u know tamil
mcxarun: some times its gives trouble
mcxarun: ya
mcxarun: i know
make_up_man: ok dont worry da ... neenga mamiyar illa mamanar kuda irukingala
make_up_man: i can feel u have some problem ... but u have to tell clear pa
mcxarun: no
mcxarun: they are in tamil nadu
mcxarun: nothing problem here
make_up_man: fine ... ya ... then normaly gals feel themself they got more age ... so they avoid to go out side
make_up_man: am i right
mcxarun: may be
make_up_man: can i ask one personal thing
mcxarun: ask
make_up_man: do u do self ?
mcxarun: what?
make_up_man: self ya... how can i say .... if u should not feel shy i will tell
mcxarun: i can't understand
mcxarun: do u asking abt bath
mcxarun: or hair wash?
make_up_man: no ha ha
make_up_man: no ...
mcxarun: driving?
make_up_man: u so cute lovely gal
make_up_man: hmmm no .. sweet
mcxarun: what u r asking?
make_up_man: hay i like u .... u are inocent
make_up_man: ok let me explain...
mcxarun: is it big thing
mcxarun: i need to go for cook
make_up_man: not much
mcxarun: still i didn't make lunch
make_up_man: oh ... ok u carry on when will u come back ya
mcxarun: evening or tomorrow
make_up_man: ok can i add my frnds list
mcxarun: sunday usely we go purchase
mcxarun: so maybe monday
mcxarun: ok
make_up_man: accept pa
mcxarun: send
make_up_man: ok take care ... take rest ... dont think unwanted things
make_up_man: ya i added u pa
”எயிட்ஸ் பயங்கரம்” என்ற பெயரில் படம் எடுத்து நான்கைந்து பிட்டுகள் சேர்த்து படத்தின் கடைசில் இம்மாதிரி செய்தால் எயிட்ஸ் வரும் என்று கதை விடுவார்கள், அதே போல் நானும் இங்கே ஒரு பிட்டு போடுறேன்!

சாட்டில் பேசுவதையெல்லாம் சீரியஸா எடுத்துகாதிங்க, அப்போதைக்கு ஜாலியா இருக்கா அதோட அம்புட்டு தான், சாட்டிங்கில், டுவிட்டரில், ப்ளாக்கில் அடிட் ஆக நிறைய வாய்ப்பிருக்கு! பார்த்தா சூதானமா நடந்துக்கோங்க நண்பர்களே!

67 வாங்கிகட்டி கொண்டது:

D.R.Ashok said...

சரிங்கண்ணா....

gulf-tamilan said...

தாங்க முடியல!!!

சைவகொத்துப்பரோட்டா said...

ஸ்...ஸ்..........ஸ்........

...................................


நீங்கள் வைத்துள்ள தலைப்பை. மேலே உள்ள
கோட்டில் நிரப்ப வேண்டும் :))

நாமக்கல் சிபி said...

:))

ஸ்ஸப்பா! எல்லாம் இங்க்லீஷ்லயே இருக்கே!

ராஜன் said...

நல்ல வேளை நேத்து நான் மாட்டல ! இதுக்குதான் காலங்காத்தால போன் பண்ணி வரட்டுமான்னு கேட்டதா ! அடங்கப்பா ... போதை ஏறறதுதான் அதுக்காக இப்பிடியா ?

பித்தனின் வாக்கு said...

சொல்றது எல்லாம் விலாவாரியா சொல்லிட்டு, கடைசியில ஒரு உபதேசம் வேறையா, பய புள்ளைக எல்லாம் இதுலதான் தூங்காம கிடக்குக. எல்லாம் கொஞ்ச நாள் போனா சரியாய்டும். நன்றி வால்ஸ்.

SanjaiGandhi™ said...

எதிர்ல பேசினது அண்ணன் உண்மைத்தமிழனா இருக்குமோ. எம்மாம் பெரிய சாட்..ஸ்க்ரால் பண்ணதுக்கே கை வலிக்கிதுபா.. என்னால 10 வரிக்கு மேல படிக்க முடியல.. ஒரே இங்கிலிஷ் சுமெல்லு.. நமக்கு இங்கிலிஷ்னா அலர்ஜிபா.. அதுக்கு அப்புறம் நானும் சாட்ல எதுனா அலர்ஜி கன்சல்டண்ட் கிட்ட பேச வேண்டி இருக்கும்.. :)

♠புதுவை சிவா♠ said...

இன்னா வாலு வெளியில வெயில் காய்ச்சலை தாங்க முடியில்லை

பார்தா இந்த பதிவு படிச்சா அதைவிட தலைகாஞ்சுடும் போல. . . .

:-)))

SanjaiGandhi™ said...

+18"//

+18 or 18+? :)

SanjaiGandhi™ said...

அதென்ன +18? இவரு மட்டும் 14 வயசுலையே நிரூபிப்பாராம்.. மத்தவங்க எல்லாம் 18க்கு மேல தான் இந்த சாட்டையே படிக்கனுமாம்.. என்னய்யா நாயம் இது?

ராஜன் said...

//mcxarun: because i have oily skin //
அவ்வ்வ்வ் !

ராஜன் said...

//peak level u will get one liquid from vagina u know
mcxarun: ya i feels that
make_up_man: that has 90.3% vitamin c
mcxarun: ohh //

யோவ் ! ஏன்யா இப்பிடியும் அலும்பு பண்றீங்க !

சாருக்கொரு பாட்டில் விட்டமின் சி பார்சல் !

ராஜன் said...

//make_up_man: solution is simple take one orange after sex.... its very simpel but followers are less
make_up_man: or simple oh simpel lemon juice
mcxarun: very very useful thing u give //

ம்க்கும் ! நாம செட் பண்ணின பிகரோட சொந்த புருஷன் எப்ப வருவான்னு பயந்துட்டே இருக்கற நேரத்துல ஆரஞ்சு ஜூசு லெமன் ஜூசு எல்லாம் தேடிட்டு இருந்தா வெளங்கும்

ராஜன் said...

//make_up_man: intercourse duration time
mcxarun: about 10 minitus
make_up_man: i think its very short ... its ok he while doing wt u do same time ... idle or any action//

தோசைக்கி மாவாட்டிட்டு இருப்பேன்னு சொல்ல வேண்டியதுதானே !

ராஜன் said...

//mcxarun: nothing
mcxarun: i feel little shy
make_up_man: nothing to shy pa...
make_up_man: think i m ur Dr.
make_up_man: ok
mcxarun: ம்ம்//

அய்யோ ஐயோ ! எனக்கு எங்க போயி முட்டிக்கரதுன்னு தெரியல ! தல !

ராஜன் said...

//make_up_man: 5min he shold be top ... after 5 min u should be in top
mcxarun: ohh //

நான் போகிறேன் மேலே மேலே !

பாதாளமோ காலின் கீழே !

SanjaiGandhi™ said...

//சாருக்கொரு பாட்டில் விட்டமின் சி பார்சல் ! //

சாருவை ஏன் வம்பிழுக்கறிங்க பாஸ்? :)

mythees said...

//சூதானமா நடந்துக்கோங்க நண்பர்களே!//

சரிங்க சார் .....

ராஜன் said...

//சாருவை ஏன் வம்பிழுக்கறிங்க பாஸ்? :)//

இது சார் (sir )! அவன நான் சாணின்னு தான் சொல்லுவேன் !

வி.பாலகுமார் said...

நல்லா கேக்குறாய்ங்கய்யா டீட்டைலு !

RAMYA said...

வெயில் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும்போதே நினைத்தேன், இது மாதிரி ஏதாவது நடக்கும்னு
சரி சரி உஷாரு உஷாரு வாலு :)

இராஜ ப்ரியன் said...

சரிதான் வாத்தியார

அகல்விளக்கு said...

ரொம்ப வெயிலா இருக்குனு இன்னிக்கு நெறய தேங்காயெண்னை தேச்சுட்டு வந்தேன்...

இத்தப் படிச்ச உடனே எல்லாம் காய்ஞ்ச்சு போச்சு...

சசிகுமார் said...

என்னண்ணே இப்படி போட்டுடீங்க ஒரு தமிழ்ல போட்டு இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும், ஒண்ணுமே புரியல சரி பரவாயில்லை விடுங்க,உங்கள் புகழ் மென்மேலும் வளர என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்

அகல்விளக்கு said...

//Your comment has been saved and will be visible after blog owner approval.//

அட அட அட....

என்னா பாதுகாப்புணர்வு தல....

நீங்க எங்கயோ போய்ட்டீங்க...

:-)

பாலாஜி.ச.இமலாதித்தன் said...

தல கலக்கிடீங்க... அருணா தேவி தானே உங்க முழு பேரு...?
ஆரம்ப காலக்கட்டத்தில் யாஹூ ல நான் சாட்டிங் பண்ணும்போது என் பேரு இமலாதித்தன் ன்னு இருக்குறதுநாலா நிறைய பேரு என்னை பெண்ணென்று நினைத்து இப்படி என்கிட்டயும் மொக்கை போட்டு இருக்கானுங்க...

க.பாலாசி said...

எனக்கும் டேன்ட்ரஃப் இருக்கு.... ஆனா... (2/3) ஒண்ணுகூட.......

மங்களூர் சிவா said...

/
SanjaiGandhi™ said...

அதென்ன +18? இவரு மட்டும் 14 வயசுலையே நிரூபிப்பாராம்.. மத்தவங்க எல்லாம் 18க்கு மேல தான் இந்த சாட்டையே படிக்கனுமாம்.. என்னய்யா நாயம் இது?
/

சூப்பரா கேட்டார்யா சஞ்சு மாம்ஸ்!

mythees said...

உங்க ப்ளோக்ல "வந்த வழி" அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இர்ருக்கு அதுக்கும் ஒரு 18++++++ போட்டா நல்லா இருக்கும் ...

mythees said...

அனாமத்தா லிங்க் ராம்போ இருக்கேனு கிளிக் பண்ணுன பஞ்சாயத்து வருது வால் ...

கமல் said...

வணக்கம் தலை...!சத்தியமா உங்களுக்கு எதிரிலை பேசினது நான் இல்லை...


நீங்க ரொம்பப் பெரிய ஆளுப்பா..


நம்பிப் பேசினவங்களை நடு றோட்டிலை கொணர்ந்து விட்டிட்டீங்களே??

உண்மைத் தமிழன்(15270788164745573644) said...

வாலு..

முடியலை..! எப்படி இப்படி..?

வயசாயிட்டா கொஞ்சம் அடங்கியிருக்க வேண்டாமா..?

ராஜன் said...

//வயசாயிட்டா கொஞ்சம் அடங்கியிருக்க வேண்டாமா..? //

கவுத்திப் புட்டாருப்பா !

ராஜ நடராஜன் said...

முடியலைங்ண்ணா!மெசஞ்சர் பாதியில விட்டுட்டு எஸ்பிரஸ்சோ கான்செண்ட்ரேட் ஒடியாந்துட்டேன்.

திருஞானசம்பத்(பட்டிக்காட்டான்). said...

:-)))))

மோனி said...

..//make_up_man: do u do self ?
mcxarun: what?
make_up_man: self ya... how can i say .... if u should not feel shy i will tell
mcxarun: i can't understand
mcxarun: do u asking abt bath
mcxarun: or hair wash?
make_up_man: no ha ha
make_up_man: no ...
mcxarun: driving?
make_up_man: u so cute lovely gal
make_up_man: hmmm no .. sweet
mcxarun: what u r asking?
make_up_man: hay i like u .... u are inocent
//..

ஹே..!
ஐ டூ லைக் யூ ..
யூ ஆர்
வெரி வெரி வெரி
இன்னொசென்ட் ...

மோனி said...

இன்னொசென்ட் அருணா ...
ம்ம்ம்...
வால் பொண்ணு .

அறிவிலி said...

இப்புடியே நாலு தடவ சாட் பண்ணுங்க. பொடுகு தொல்லையே இருக்காது. மயிரெல்லாம் கொட்டிப் போயிரும்.

குரு said...

Expecting the continuation.... :)

Adirai Express said...

தாங்க முடியலப்பு

ரிஷபன் said...

சாட்டிங்கில், டுவிட்டரில், ப்ளாக்கில் அடிட் ஆக நிறைய வாய்ப்பிருக்கு! பார்த்தா சூதானமா நடந்துக்கோங்க

நூற்றுல ஒரு வார்த்தை..

Anonymous said...

கோட்டில் தாங்க, ஸ்க்ரால் அலர்ஜி போதை தேச்சுட்டு வந்தேன்... கொஞ்ச மயிரெல்லாம் நாள் போனா சரியாய்டும்.

பேசினவங்களை நடு மேலே விலாவாரியா அதிகமா இருக்கும்போதே கலக்கிடீங்க

நாலு கேக்குறாய்ங்கய்யா வைத்து பாதாளமோ இப்பிடியா தடவ இந்த பதிவு படிச்சா அதைவிட இந்த சாட்டையே படிக்கனுமாம்..

vathanasegaran said...

hahah.. funny..
just imagine what he would have done while doing this chat with you... !

send this blog post URL to that guy without fail..

அத்திவெட்டி ஜோதிபாரதி said...

வாலா? வாலியா?

என்ன கொடுமை வாலு!?

புரவுசிங் செண்டர்ல போயி இந்தவேலையெல்லாம்!?

அத்திவெட்டி ஜோதிபாரதி said...

RAMYA said...

வெயில் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும்போதே நினைத்தேன், இது மாதிரி ஏதாவது நடக்கும்னு
சரி சரி உஷாரு உஷாரு வாலு :)//

அதேதான்

அத்திவெட்டி ஜோதிபாரதி said...

பித்தனின் வாக்கு said...

சொல்றது எல்லாம் விலாவாரியா சொல்லிட்டு, கடைசியில ஒரு உபதேசம் வேறையா, பய புள்ளைக எல்லாம் இதுலதான் தூங்காம கிடக்குக. எல்லாம் கொஞ்ச நாள் போனா சரியாய்டும். நன்றி வால்ஸ்.//

பித்தனாரே!

உங்க அனுபவத்த வெளா வாரியா எழுதுங்க!

ஸ்ரீ.கிருஷ்ணா said...

நீங்க உண்மையாலுமே வால் பையன்....

ரோகிணிசிவா said...

இதே மாதிரி அவனும் இப்படி எல்லாம் பிட்ட போடறாங்கன்னு ப்ளாக் போட்டு இருக்க போறான்!என்ன கேட்டாலும் சொல்றாங்க டா அப்படீன்னு !

நாஞ்சில் பிரதாப் said...

சூப்பரா போட்டு வாங்குனீங்கோ தலைவா... அந்த டுபுக்கு என்னமா பிட்டு போடறான்...
இதன் தொடர்ச்சி எப்ப-??

ராம்ஜி_யாஹூ said...

பெண்கள் பெயரில் வரும் ஐடி , வாய்ஸ் சாட் அல்லது வெப்காம் வராட்டி, இக்னோர் போட்டுர்வோமுல்ல.

- இரவீ - said...

ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்...,,ஸ்ஸப்பா!

Anonymous said...

இவ்வளவு வேலை வெட்டி இல்லாமலா ஒரு ஆள் இருப்பான்??

~~Romeo~~ said...

ஏன் தல ... ஹா ஹா ஹா

மங்குனி அமைச்சர் said...

முருகா என்ன மட்டும் காப்பாத்து

ஸ்ரீ said...

ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் யப்பாஆ முடியல.

Anonymous said...

நான் சாணின்னு காலங்காத்தால இதுக்குதான் சொல்றது., கடைசியில ஒரு உபதேசம், 10 வரிக்கு மேல இந்த பதிவு படிச்சா வெயில் காய்ச்சலை எல்லாம் தேடிட்டு பய புள்ளைக சுமெல்லு தாங்க முடியல!!!

சரி சரி ஜூசு போட்டு இருந்தா நல்லா சாருக்கொரு ஆரஞ்சு ஜூசு சொல்ல வேண்டியதுதானே.

சத்தியமா உங்களுக்கு ஒரு ஏரியா மயிரெல்லாம் கொட்டிப் போயிரும் ஸ்...ஸ்..........ஸ்........அய்யோ ஐயோ ! எனக்கு எங்க உங்க உங்க அனுபவத்த ஸ்ஸப்பா! எல்லாம்

Anonymous said...

வேலை வெட்டி இல்லாமலா ?????

jeevendran said...

very very interesting. சிரிச்சு சிரிச்சு வயிறு வலிக்குது. புகைபிடிப்பதிலும் Chat பண்ணுவதிலும் அப்படி என்னதான் இருக்கிறது என்பதை என்னால் இன்றுவரை புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை.

jeevendran said...

very very interesting. சிரிச்சு சிரிச்சு வயிறு வலிக்குது. புகைபிடிப்பதிலும் Chat பண்ணுவதிலும் அப்படி என்னதான் இருக்கிறது என்பதை என்னால் இன்றுவரை புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை.

prabakar.l.n said...

வால்ஸ் எப்டி இப்டி முடியலை வால்ஸ் ஒரே ரத்தமா வரு து ஹ்ம்ம் ஓகே வால்ஸ் இப்டியே கலக்குங்க கூடவே இப்டி மக்கள் அடிக்ட் ஆகாத மாதிரி விசயங்கள் நிறைய போடுங்க

Anonymous said...

வால்ஸ்

Anonymous said...

முடியலை வால்ஸ்

Anonymous said...

அய்யோ ஐயோ !

♫ ♪ ..♥ .பனித்துளி சங்கர் .♥..♪ ♫ said...

அண்ணே வணக்கம் ,
இங்கே பக்கத்துல மருத்துவமனைக்கு எப்படி போனும் சொன்னீங்கனா ! நீங்க ஒரு கொலைக்குற்றத்தில் இருந்து தப்பிக்கலாம் ஆமா சொல்லிட்டேன் .

nidurali said...

நான் கெட்ட மொடா குடிகாரனை வெருப்பதில்லை, குடியினை நேசிப்பதில்லை திருத்த முயல்வேன் ,

வால்பையன் said...

குடிக்கும், இந்த பதிவுக்கும் சம்பந்தம் இருப்பதாக தெரியவில்லையே!

வால்பையன் said...

//
just imagine what he would have done while doing this chat with you... !//


வேறென்ன, சிரிச்சிகிட்டே இருந்தேன்!

!

Blog Widget by LinkWithin